Wu, Jingxiong (John C. H. Wu). 禪學的黄金時代 = The golden age of Zen = Chan xue de huang jin shi da ([Taibei]: Guo fang yan jiu yan: Zhonghua da dian bian yin hui, 1967). Thomas Merton's Marginalia Collection.

Item

Title

Wu, Jingxiong (John C. H. Wu). 禪學的黄金時代 = The golden age of Zen = Chan xue de huang jin shi da ([Taibei]: Guo fang yan jiu yan: Zhonghua da dian bian yin hui, 1967). Thomas Merton's Marginalia Collection.

Date

Language

Publisher

See accompanying link to Bellarmine University library catalog for the publisher and other bibliographic information.

Item sets